Website en inhoud:
Alle inhoud van deze website is eigendom van Ton Halfman Photography en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Foto’s, tekst en alle andere zaken mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds worden gebruikt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker, in dit geval Ton Halfman Photography. Foto’s uit portfolio vallen hier natuurlijk ook onder en mogen zonder toestemming niet in publicaties worden gebruikt.

Portretrecht & Auteursrecht volgens de Nederlandse wet:
De maker van een foto, hierna te noemen de fotograaf, is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem of haar gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gebeurd of niet. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen blijft het beeldmateriaal eigendom van de fotograaf. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk of © melding) zijn niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn of haar dood in handen van de erfgenamen. Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om zijn of haar werk naar eigen inzicht te bewerken en in te zetten voor commerciële en/of promotionele doeleinden. Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw huisdieren door de fotograaf mogen worden gepubliceerd in zowel promotionele als ook commerciële publicaties.

Gebruiksovereenkomst:
De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen is het toegestane gebruik beperkt tot gebruik binnen de privé-sfeer en persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dienen een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf alsmede een passende vergoeding te worden overeen gekomen.

Met de overdracht van beeldmateriaal, in welke vorm dan ook, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht. Het publiceren van foto’s door anderen dan de fotograaf is niet toegestaan, noch mogen foto’s mogen aan derden worden aangeboden. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor fotowedstrijden, virtuele spelletjes of andere toepassingen die niet binnen de bedoelde privé-sfeer vallen.

Tot slot
denk s.v.p. aan alle regels met betrekking op het AUTEURSRECHT & COPYRIGHT:

de foto’s zijn alleen voor privé gebruik, foto’s blijven eigendom van fotograaf
bij gebruik van foto’s op een website zonder watermerk: bronvermelding gebruiken;
de foto’s mogen NOOIT zonder toestemming bewerkt of aangepast worden!
de foto’s mogen niet zonder mijn toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Door een fotoreportage door mij te laten maken geef je mij automatische het recht om de foto voor commerciële doelen te gebruiken, tenzij vooraf anders is overeengekomen! Het is mogelijk foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken en de rechten te kopen. Neem a.u.b. contact hiervoor op.
Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen.
Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.